Online megtekinthető – jelenleg nem akkreditált képzés

Tematikus előadás sorozat, amelyben jelentős, hazai építészek előadásai mellet egy adott témához kapcsolódó szakelőadások tekinthetőek meg.

 Az előadások meghallgatása a szakismeretek naprakészen tartását, továbbá új technológiai és szerkezeti megoldások megismerést teszik lehetővé.

Időpontok
Kérjük vegyék figyelembe, hogy egy e-mail címről csak egy személy regisztrálhat.

Business Media Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3., cégjegyzékszám: 13-09-098976 adószám: 10928206-2-13; képviseli: Ádám János ügyvezető, elérhetősége: 0623998616) (a továbbiakban: Üzemeltető, Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az érintetteket a www.tervezoinapok.hu weboldalán megjelenő látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.tervezoinapok.hu

A www. tervezoinapok.hu oldal (továbbiakban Weboldal) célja az Üzemeltető építész továbbképzési eseményeire történő jelentkezés biztosítása, erre tekintettel az Üzemeltető a regisztráltak személyes adatait kezeli, mely adatkezelésre a jelen Tájékoztató irányadó.

A Felhasználó a regisztráció elküldésével elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát.

Adatkezelő jogosult jelen Tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A Tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatvédelmi Tájékoztató 2018. május 25. napján lépett hatályba.

1. Az egyes adatkezelési célok és ezek feltételrendszere

Az Adatkezelő személyes adatot a következő célokból kezel:

1.1. Felhasználói jelentkezés/regisztráció elküldése

Kezelt személyes adatok köre: Regisztráló neve, e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés célja: A továbbképzésen történő részvétel biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó elvégzett képzést követő 5 évig.

Adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás.

A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: amennyiben az Érintett nem adja hozzájárulását a fent meghatározott célú adatkezeléshez, akkor nem tud részt venni a rendezvényen.

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: a szolgáltatás nyújtása során profilalkotásra és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

1.2. Direkt marketing üzenetek és hírlevelek küldése

Az adatkezelés célja: A Felhasználó a jelentkezés elküldésével hozzájárul a regisztráció során megadott adatai közül az emailcím és a név direkt marketing és hírlevél küldési célokból történő felhasználásához az Adatkezelő által. Felhasználó ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni tervezoinapok@businessmedia.hu email címen, vagy 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. postai címen, illetve hasonló módon adatai ilyen célú kezelésével szemben tiltakozással élhet.

Kezelt személyes adatok köre: név, email cím,

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adattovábbítás: Adatkezelő direkt marketing és hírlevél küldése célú adatkezelés esetén személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek.

A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: amennyiben az Érintett nem adja hozzájárulását a fent meghatározott célú adatkezeléshez, nem értesül közvetlenül az Adatkezelő által meghirdetett kamarai továbbképzési pontot biztosító rendezvényről. Az ezen célból történő adatszolgáltatás a regisztrációnak, szerződéskötésnek nem előfeltétele.

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: a szolgáltatás nyújtása során profilalkotásra és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

1.3. Cookiek kezelése

A cookie-k a Felhasználó böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint a Felhasználó esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.

Ezen túl a Weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A kezelt személyes adatok köre:

IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a Felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

Az adatkezelés célja:

A felhasználói élmény javítása, a Weboldal szolgáltatásainak fejlesztése, optimalizálása. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

Az adatkezelés időtartama:

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldal használatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

2. Tárolási idő

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz, ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a fentiekben az egyes adatkezelési céloknál megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

4. Az Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai,

a)    Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Tájékoztató  is;

b)    Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);

c)    Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;

d)    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:

–    az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték

–    az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja

–    az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre

–    az adatkezelés jogellenes

–    jogi kötelezettség előírja a törlést

–    az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;

e)    Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;

f)    Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;

g)    Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;

h)    visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az mail@businessmedia.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. szám alatti postacímére küldheti meg írásban.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről, vagy a regisztrált webes felületről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Adatkezelő a beérkezett kérelmeket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat.

5. Érintettek felelősségi köre

Amennyiben a Felhasználót nem saját adatait adja meg, hanem egyéb természetes személyét a regisztrációkor illetve a DM üzenetekés hírlevelek küldésére való jelentkezés  során az Érintett kizárólagos felelőssége lesz, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja az érdekelt figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért azegyéb természetes személy, mint Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő az érintettre továbbháríthatja.

Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli. Ugyanakkor a 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16 év alatti kiskorúak a weboldalakat nem használhatják. Ennek betartása a Felhasználó felelőssége.

5. Adatbiztonsági intézkedések

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Rackforest Kft. (székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6. www.rackforest.hu) szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál

Idei előadásaink:

A rendezvény online lesz elérhető a regisztráltak számára e-mailben megküldött webes felületen.

2024 május 14.

TSPC Építész iroda / Kistelegdi István TSPC / Környezettudatos tervezési- és épületfizikai szimulációs vezető
» Ipari beruházás tervezése energiatudatos szemléletű módszerrelEnergiatudatos tervezés és energiadesign – TSPC CEED (Climate, Energy and Environmental Design) - Tervezéstechnológia és Esettanulmányok

  • Horváth Bence – Hőhídmentes tetőszerkezeti megoldások – Ravatherm hőszigetelések

  • Réti Roland – Alulról hűlő épület folytonos hőszigetelő burokkal: egy győri Sconnex projekt bemutatása

  • Fülöp-Mészáros Katalin – Hőszigetelt ipari kapuk hőtechnikai tulajdonságai és beépítési módjai

  • Nagy Richárd – Új ötletek a Mapeitől régi épületek felújításához

  • Bíró András – Felújítás természetes megvilágításban – VELUX RenovActive – Egy ikerház fél egészségtudatos és megfizethető felújítása